NOWY. REGULAMIN WYCIECZEK 2013/14

0

Posted by joanna.chrzan | Posted in Informacje dla rodziców ul. Schweitzera | Posted on 21-09-2012

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

PRZEDSZKOLA

„PĘPUS ŚWIATA”

Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117,poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 )

ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole „Pępus Świata’
 2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką i inicjującą organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:
 • wycieczki przedmiotowe
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 • imprezy krajoznawczo-turystyczne
 1. W zorganizowaniu wycieczki Przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 2. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:
 • wiek uczestników
 • zainteresowania i potrzeby przedszkolaków
 • sprawność fizyczna ,stan zdrowia
 • stopień przygotowania do pokonywania trudności
 • ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne
 1. Formy wycieczek organizowanych przez Przedszkole:
 • spacery
 • krótkie wycieczki
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 1. Uczestnicy wycieczek to:
 • dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z danej grupy wiekowej w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru
 • opiekunowie ( wg obowiązujących przepisów)-w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieka jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.
 1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:
  -pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce;
  -ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.
 2. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
 3. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez Przedszkole ,liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki ,którą zatwierdza Dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników.
 4. Udział dzieci z Przedszkola w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, programach, imprezach, warsztatach, wyjściach tematycznych organizowanych w ramach Realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego jest obowiązkowy.
 5. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Organizując spacery i wycieczki:
 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru ,bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome
 • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego
 • przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki
 • przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo ,współdziałanie i przyjemny nastrój
 • dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych
 • zapewniamy pełne bezpieczeństwo ,a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody
 • zapewniamy właściwą organizację ,tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.
 1. Dokumentacja wycieczki zawiera:
  kartę wycieczki, listę uczestników, pisemne zgody rodziców, dowód ubezpieczenia, uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, rozliczenie finansowe.
 1. Zgodę na wycieczkę wydaje i podpisuje kartę wycieczki (co najmniej na tydzień przed jej rozpoczęciem) Dyrektor .
 2. Kierownikiem wycieczki jest Nauczyciel Wychowawca dla danej grupy wiekowej lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora..

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
 2. Gromadzi dokumentacje wycieczki (karta wycieczki ,lista uczestników ,oświadczenia opiekunów wycieczki ).

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej Placówce Przedszkolnej.
 2. Opracowuje on program ,harmonogram wycieczki oraz regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 5. Określa zadania opiekuna dotyczące programu , zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. W przypadku ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego podawania leku bądź zły stan zdrowia dziecka, dziecko nie bierze udziału w danej wycieczce.
 8. Przedszkolaki niepełnosprawne mogą brać udział w wycieczkach , jeśli nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.
 9. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników
 10. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę.
 11. Zabiera ze sobą: a) kartę wycieczki, b) listę uczestników wycieczki

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, opiekunami są pozostali nauczyciele biorący udział w wycieczce.
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
 5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 6. Wykonuje tez inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
 3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.
 4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.
 6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
 7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
 9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW

 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik oraz opiekunowie grup.
 2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac Przedszkola. Przedszkolaki udają się do domów wyłącznie pod opieką rodziców.
 3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
 4. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy ,śnieżycy i gołoledzi.
 5. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
 6. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola „Pępus Świata”oraz innych przepisów wyższego rzędu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn.1.09.2010 r.

REGULAMIN WYCIECZEK 2013 2014.pdf