Poradnia i pomoc w kryzysowych sytuacjach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

OPIEKA NAD PRZEDSZKOLEM

PĘPUŚ ŚWIATA

ul. Konfederacka 18
30-306 Kraków
tel./fax 12 266-19-50 12 266-19-50

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie, z siedzibą przy ulicy Konfederackiej 18, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, jedną z czterech rejonowych Poradni Miasta Krakowa.

Swoim działaniem obejmuje teren krakowskiego Podgórza (dzielnice VIII-XIII). Świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpłatna i dobrowolna, adresowana jest do dzieci, młodzieży, ich rodzin, opiekunów, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych. Dyrektorem Poradni jest mgr Małgorzata Piec, wicedyrektorem mgr Barbara Michalska. Wyspecjalizowana kadra 40 psychologów, pedagogów i logopedów, działająca w sposób zintegrowany, w pięciu powołanych zespołach (Zespół Wczesnej Pomocy Psychopedagogicznej, Zespół Logopedii, Zespół Terapii Pedagogicznej, Zespół Terapii Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin, Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego) realizuje główne cele i zadania poradni:

 • wspomaganie psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży (w tym rozwoju emocjonalnego, mowy, myślenia oraz umiejętności społecznych),
 • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży,
 • dostosowywanie warunków kształcenia do indywidualnych możliwości dziecka (w tym dziecka niepełnosprawnego).

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

 • konsultacje (pierwszy kontakt z poradnią i wstępna kwalifikacja problemu): logopedyczne, dyslektyczne, interwencyjno-doradcze, dla rodziców dzieci z podejrzeniem ADHD; Punkt Poradnictwa Zawodowego,
 • diagnozę – kompleksowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, umożliwiające wczesne rozpoznanie deficytów i zaburzeń rozwojowych oraz określenie optymalnych dla dziecka form opieki, pomocy i kształcenia,
 • terapię – indywidualne i grupowe formy pomocy dzieciom, uczniom i rodzicom, w tym terapia rodzin, logopedyczna, pedagogiczna i biofeedback,
 • psychoedukację – popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli, z przewagą warsztatowych form pracy na terenie szkół,
 • profilaktykę – szeroki wachlarz indywidualnych i grupowych form pomocy, realizowanych na terenie szkoły i poradni, eliminujących czynniki ryzyka zachowań problemowych młodzieży, adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców; w tym m.in.: grupowa praca z dziećmi z problemami emocjonalnymi, młodzieżą z deficytami w zakresie umiejętności społecznych, cykliczne zajęcia, ułatwiające uczniom planowanie kariery zawodowej, spotkania z rodzicami adolescentów, warsztaty dla nauczycieli, coaching dla pedagogów szkolnych, systematyczne dyżury na terenie podopiecznych szkół),
 • działalność informacyjną – m. in. stałe aktualizowanie oferty poradni, wydawanie biuletynu informacyjnego „Trójka”, organizowanie Konferencji Jubileuszowych, współpraca z mediami, przedstawicielami Rad Dzielnicy, udział w zebraniach dla rodziców w szkołach i przedszkolach, ulotki, plakaty,
 • orzekanie – wydawanie przez Zespół Orzekający działający w strukturze organizacyjnej Poradni orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 • opiniowanie – wydawanie na wniosek rodziców opinii psychologiczno-pedagogicznych po zakończeniu procesu diagnostycznego.
 • ścisłą współpracę z placówkami, znajdującymi się na terenie działania Poradni. Każda placówka ma przydzielonych z ramienia Poradni opiekunów, którzy odpowiadając na zapotrzebowanie szkoły uczestniczą w spotkaniach psychoedukacyjnych z rodzicami, w dniach otwartych na terenie szkoły, w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, systematycznie odbywają konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, interweniują w sytuacjach kryzysowych.

Specyficzną formą pomocy psychologicznej, realizowaną w tutejszej poradni, jest działalność Młodzieżowego Telefonu Zaufania, który pozwala wykorzystywać w anonimowym kontakcie z rozmówcą wiedzę i umiejętności pracowników, nabyte drogą odpowiednich szkoleń i wieloletnich doświadczeń.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie działa Zespół Orzekający na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zespół Orzekający wydaje:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki,
 3. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów szkół położonych na terenie działania Poradni, z zastrzeżeniem, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, ul. Półkole 11.

W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem j.w.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej „opiniami”, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentacje uzasadniająca wniosek w szczególności:

 • wyniki obserwacji i badan psychologicznych,
 • wyniki badań pedagogicznych,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • opinię szkoły.

Pomoc psychologiczna

Krakowski Ośrodek Terapii

31-055 Kraków, ul. Helclów 23 a, tel. 12/ 422 18 58, fax.12/426 12 05,
e-mail:poczta@kot.krakow.pl, www.kot.krakow.pl

Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia „U Siemachy”

Oddziały:

 • Krakowski Instytut Psychoterapii na Podbrzeziu,
  31-054 Kraków, ul. Podbrzezie 6, tel.12/ 423 02 28, + 48 698 549 596
 • + 48 698 549 596
  e-mail:psychoterapia@siemacha.org.pl, www.kip@siemacha.org.pl
 • Krakowski Instytut Psychoterapii na Krakowiaków,
  31-962 Kraków, os. Krakowiaków 2, tel.12/ 644 12 66 (wew.21),+ 48 662 582 289
 • + 48 662 582 289
  e-mail: psychoterapia2@siemacha.org.pl, www.kip2siemacha.org.pl
 • Krakowski Instytut Psychoterapii na Ptaszyckiego,
  Centrum Rozwoju Com-Com Zone, 31-979 Kraków, ul. Ptaszyckiego 6,
  tel. 12/ 682 11 50, fax.12/ 682 11 51, kom. 48 692 960 436
 • 48 692 960 436
  e-mail: psychoterapia3@siemacha.org.pl, www.kip3siemacha.org.pl

Poradnie Stowarzyszenia „Dobrej Nadziei”

 • Poradnia Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  31-135 Kraków, ul. Batorego 5, tel. 12/ 6310480, fax. 12/ 633 35 31, kom.0 606 220 148 606 220 148
  e-mail:nzoz.@sdn.org.pl, www.nzoz.sdn.org.pl
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
 • Poradnia Psychoterapii Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
  31-435 Kraków, ul Radomska 36, tel. 12 /418 18 52,kom.0 600 220 380
 • 600 220 380
 • Poradnia Psychoterapii Dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia
 • Poradnia Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
  30-435 Kraków, ul. Stoczniowców 7,
  tel. 12/ 262 92 99, kom.0 602 220 199
 • 602 220 199
 • Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin,
  ul. Basztowa 3, tel.12/ 4310480, 12/6440508 kom.602220131,
  e-mail: opitr@sdn.org.pl
 • Wolontariat Dobrej Nadziei,
  31-131 Kraków, ul.Basztowa 3, tel.012/644 05 08,
  e-mail: wolontariat.sdn.2gmail.com, www.wolontariat@sdn.org.pl
 • Warsztat Terapii Zajęciowej
  30-542 Kraków, ul. Za Torem 2, tel.12/257 10 32,
  e-mail: wtz@sdn.org.pl, www.wtz.sdn.org.pl

Centrum Psychoedukacji i Promocji Zdrowia Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków

31-301 Kraków ul. Zamkowa 4/4, tel/fax 12/ 422 55 99,pspp@neostrada.pl, www.pspp.pl

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej i Fundacja Praesterno

Kraków, al. Pokoju 7 pon.-pt. 15.00-17.00, tel. 12/ 294 16 60 lub 0 603 677 655

0 603 677 655
www.praesterno.pl/ops/krakow

Fundacja PRO BONO

31-001 Kraków, ul. Grodzka 33/2,
tel.12/ 429 62 70,
e-mail: biuro@probono-krakow.pl,www.probono-krakow.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

31-026 Kraków ul. Radziwiłłowska 8a,
tel. 12/ 421 92 82,
e-mail: oikkrakow@wp.pl, www.oik.krakow.pl

NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień www.kctu.pl

 • Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia
  30-552 Kraków, ul. Wielicka 73, tel. 12/ 425 57 47, fax.12/ 290 05 56,
  e-mail:poradnia@kctu.pl:

  • Poradnia dla Osób Uzależnionych
  • Poradnia dla Osób Współuzależnionych
  • Poradnia dla Ofiar Przemocy Domowej
  • Poradnia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
  • Oddział Dzienny
 • NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Filia – Ośrodek
  Psychoterapii DDA, ul. Jerzmanowskiego 40 , tel.12 /359 30 18
  e-mail: filia/@kctu.pl

  • Poradnia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA, Młodzi DDA),
  • Poradnia dla Dzieci i Młodzieży
  • Poradnia dla osób uzależnionych

Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

30-709 Kraków, ul. Stoczniowców 7, tel.: 12/ 262 96 29, fax.: 12/ 262 95 49,
e-mail: mcpilu@wp.pl

NZOZ „Pro-Vita” Kraków-Śródmieście . Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Od Alkoholu

31-056 Kraków, ul. Estery 6, tel.12/ 421 95 67,
e-mail: provita@provita.org.pl, www.provita.org.pl

NZOZ „Pro-Vita” Kraków-Śródmieście. Młodzieżowa Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna

31-134 Kraków, ul. Basztowa 5, 12/ 628 68 10,
e-mail: provita@provita.org.pl, www.provita.org.pl

Ośrodek Leczenia Uzależnień „Formacja”

30-305 Kraków, ul. Różana 3, tel.12 /267-33 06

Poradnia Leczenia Uzależnień – Poradnia metadonowa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1,
Tel.12/ 646 83 17, e-mail: rydygier@kki.pl, www.rydygierkrakow.pl

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR

31-063 Kraków, ul. św. Katarzyny 3, tel. 12/ 430 61 35,
e-mail: poradnia@monar.krakow.pl, www.poradnia.krakow.pl

Młodzieżowy telefon Zaufania

tel. 1 92 88

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (dawna Izba Wytrzeźwień), / terapia i porady prawne/

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1, tel. 12/ 411 41 21, 12/411 94 02

12/411 94 02
e-mail: profilaktyka@mcpu.krakow.pl

Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym

tel. 12 /411 60 44

AIDS – Regionalna Przychodnia dla zakażonych wirusem HIV

Kraków, ul Śniadeckich 5 , tel. 12/ 421 38 91

Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw i Patologii

Kraków, Pl. Dominikański 3/26, tel. 12/ 429 55 25

Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA

31-941 Kraków, os. Kolorowe 21 tel. 12/ 644555, 6803530, 6803531, e-mail: poradnia pema@gmail.com

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 29, tel.12/ 652 45 18,
e-mail:wotuw@babinski.pl; www.uzaleznienia-małopolska.pl/wotuw/

Poradnia Polskiego Towarzystwa ADHD

30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 29, tel. 0 609 424 809

0 609 424 809, 12/ 25149 24,
e-mail: poradnia@ptadhd.pl, www.poradnia.ptadhd.pl (przeważnie usługi są odpłatne).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

kryzys może dotknąć każdego

niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia czy sytuacji materialnej

zdarzają się sytuacje, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić
jeśli nie radzisz sobie z codziennym życiem

doświadczyłeś urazowego, bolesnego zdarzenia

potrzebujesz pomocy – przyjdź do nas

 Ośrodek czynny jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta , nasza pomoc jest bezpłatna, nie obowiązuje skierowanie możesz przyjść lub zadzwonić o każdej porze dnia i nocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

ul. Radziwiłłowska 8b

31-026 Kraków

Całodobowy numer interwencyjny:

tel. 12-421-92-82