Misja przedszkola

W Przedszkolu PĘPUŚŚWIATA”  każdy czuje się jak Pępuś Świata!


Misją Przedszkola PĘPUŚ ŚWIATA”  jest rozwijanie wszelkich umiejętności i talentów dziecka na wszystkich płaszczyznach jego rozwoju. Osiąganie zamierzonych celów jest możliwe tylko wtedy, gdy mały człowiek wzrasta w atmosferze ciepła i zrozumienia, poczuciu miłości, akceptacji, poszanowaniu godności i poczuciu bezpieczeństwa.

Tworzymy atmosferę opartą na wzajemnej akceptacji, szacunku i tolerancji dla indywidualności każdego człowieka. Wspólnie budujemy miejsce, gdzie codziennie chcemy wracać.

Przedszkole PĘPUŚ ŚWIATA”  to miejsce, gdzie w domowej atmosferze i barwnym otoczeniu rozbudzamy wrażliwość dziecka na wartości estetyczne, muzyczne, plastyczne i przyrodnicze.

Wzbogacamy proces poznawania rzeczywistości, umożliwiając indywidualny rozwój osobowości dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 

Chcemy, aby nasze dzieci poznawały świat wszystkimi zmysłami. Aby nauczyły się wyrażać swoje emocje poprzez tworzenie. Zapewniamy warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie działań twórczych dzieci w różnych dziedzinach.


Naszym zadaniem jest wspieranie małego człowieka w jego doświadczeniach życiowych i poznawczych tak, aby posiadając poczucie własnej wartości, wiedział, jak bardzo ważny jest dla świata.

Nasze nowatorskie metody pracy z dziećmi oraz wszelkie pomoce dydaktyczne i nauczycielska kreatywność to elementy, które pozwolą nam osiągać zamierzone cele.

W Przedszkolu PĘPUŚ ŚWIATA”  stosujemy partnerski sposób współpracy z Rodzicami, wykorzystując wszelkie środki przekazu informacji w dogodny, szybki oraz komfortowy dla Rodzica sposób.


Zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego Przedszkole PĘPUŚ ŚWIATA”  realizuje w ramach poszczególnych obszarów edukacyjnych następujące zadania:

 

I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata

1.     Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

2.     Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam).

3.     Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia.

4.     Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.

5.     Dostrzegania i opisywania różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami. Stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia.

6.     Odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.

7.     Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.

8.     Poznawanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków.

9.     Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania).

10.Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

11.Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości:
a) przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
b) społeczno – kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury,
c) technicznej poprzez obserwowanie, manipulowanie, oraz przekształcanie przedmiotów lub zmianę ich ułożenia
w przestrzeni i czasie.

II. Nabywanie umiejętności poprzez działanie

1.     Wspieranie samodzielnych działań dziecka.

2.     Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.

3.     Pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań.

4.     Umożliwianie poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania zadań.

5.     Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych.

6.     Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

7.     Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.

8.     Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.

9.     Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

III. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie

1.     Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami.

2.     Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.

3.     Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.

4.     Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.

5.     Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia.

6.     Umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny.

7.     Umożliwianie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.

8.     Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania, i dochodzenia do kompromisu.

9.     Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie.

10.Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów.

11.Dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.

IV. Budowanie systemu wartości

1.     Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość, piękno, poprzez:
a) przekaz osobowy nauczyciela,
b) tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości.

2.     Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska.

3.     Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych.

4.     Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

5.     Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia   1999r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej nauczania ogólnego ( DzU nr 2 z 17 stycznia 2000r., poz 18 ).